Regulamin zakupów

I. Ogólne warunki

 1. Usługodawcą w Księgarni internetowej duzelitery.pl (zwana dalej „Sklepem”) jest Prószyński Media sp. z o. o. wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000128404, NIP: 521-32-07-472, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 28.
 2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres email bok@duzelitery.pl lub telefonicznie pod numerem 22 278 17 61.
 3. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa sprzedaży towarów zawierana na odległość. Pod pojęciem towaru rozumie się książki drukowane są na indywidualne zamówienie Klienta, w kolorowej, miękkiej oprawie, w formacie 16 x 23,5 cm, w rozmiarze czcionki 14 pkt. i nie są dostępne w regularnej sprzedaży stacjonarnej.
 4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu.

II. Zasady składania zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Sklepu dostępną pod adresem duzelitery.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Sklep nie przyjmuje ani nie realizuje zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem faxu czy sms.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailowo na adres podany przez Klienta w formularzu.
 5. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian lub anulowania w zamówieniu już przyjętym do realizacji, o ile nie nastąpiła jego realizacja (zamówienie nie zostało skierowane do druku). W tym celu należy skontaktować się z pracownikami Sklepu, w sposób wskazany w pkt I ust. 2 Regulaminu.

III. Termin realizacji i wysyłka

 1. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym towarze i obejmuje czas od momentu otrzymania wpłaty do momentu wysyłki zamawianego towaru.
 2. Realizacja zamówienia następuje zawsze w dni robocze.
 3. Towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 4. Zamówienia realizowane są jedynie na terenie kraju.
 5. Sklep realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz kurierem.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 2 miesięcy od daty złożenia zamówienia, Sklepowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane.

IV. Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny, jakie pojawiają się na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podawane przy tytule towaru są wyrażone w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. Ceny towarów mogą ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena podana w chwili złożenia przez niego zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

V. Płatności

 1. W Sklepie obowiązują poniższe formy płatności: a) przelew na konto Sklepu b) płatność przy odbiorze, pobierana przez pracowników Poczty Polskiej, bądź firm kurierskich (za dodatkową opłatą)

VI. Zwroty

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 3. Zwracany towar należy przesyłać na adres: Prószyński Media Sp. z o.o. – DUŻE LITERY skr. poczt. 111, 05-800 Pruszków dołączając do niego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz oświadczenia dostępny jest w zakładce „Zwroty”. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
 4. Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
 6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

VII. Reklamacje

 1. Sklep jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi.
 2. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Prószyński Media Sp. z o.o. – DUŻE LITERY, skr. Poczt. 111, 05-800 Pruszków z dopiskiem „REKLAMACJA” wraz z dowodem zakupu. Do reklamowanego towaru należy także dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
 3. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Klientowi, jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w zależności od żądania Klienta naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Sklepie towary; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Klienta należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci poniesione przez Klienta koszty odesłania reklamowanego towaru.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep przekaże Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku wyrażenia zgody Sklep wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów właściwym dla Sklepu.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prószyński Media sp. z o. o.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 5. Dane osobowe klientów są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 marca 2017 roku.
Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności (zamknij)